Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden van toepassing op de huur van een vakantiewoning via Woestyn-Immobilia BV (versie 2020/01)

1.   Definities
 • Huurder: natuurlijk persoon of rechtspersoon die met het verhuurkantoor een boekingsovereenkomst sluit ten aanzien van een accommodatie. de huurder is wettelijk bevoegd om contractuele verbintenissen aan te gaan en heeft de vereiste toestemming om te handelen in naam van en voor rekening van de medehuurder(s).
 • Medehuurder: diegene die samen met de huurder in de accommodatie verblijft.
 • Verhuurkantoor: Woestyn-Immobilia bv, Leopoldlaan 19 te 8420 De Haan (ond.nr.0416.908.275), vertegenwoordigd door Filip Degroote en /of Inge Van Tilborgh,bestuurders.
 • Accommodatie: de door de huurder van het verhuurkantoor gehuurde tijdelijke verblijfsaccommodatie, inclusief het terrein en de bijgebouwen. Niet-limitatieve lijst: studio, appartement, huis , villa, vakantiewoning,...
2.   Toepassing van de algemene voorwaarden
 • Huidige algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle boekingen die gebeuren via het verhuurkantoor en dienen strikt nageleefd te worden door de huurder, de medehuurder en zullen eveneens door de huurder en /of de medehuurder opgelegd worden aan iedere derde die met toestemming van de huurder en /of de medehuurder in de accommodatie aanwezig is.
 • Afwijkingen op de huidige algemene voorwaarden zijn enkel geldig indien deze schriftelijk door het verhuurkantoor aan de huurder en/of medehuurder zijn meegedeeld.
 • De algemene voorwaarden kunnen te allen tijde door het verhuurkantoor gewijzigd worden. De versie van de algemene voorwaarden zoals aangegeven in de hoofding van toepassing op datum van het afsluiten van de boeking zijn geldig op de uitvoering deze boeking.
 • De huurder verklaart zich akkoord met de algemene voorwaarden bij het aangaan van de boeking.
 • Het is de verantwoordelijkheid van de huurder om zichzelf en de medehuurder(s) vertrouwd te maken met de algemene voorwaarden.
 • De algemene voorwaarden worden samen met de boekingsovereenkomst aan de huurder overgemaakt en maken er onlosmakelijk deel van uit.
3.   De boekingsovereenkomst
 • De boekingsovereenkomst komt tot stand tussen het verhuurkantoor en de huurder.
 • De boekingsovereenkomst komt tot stand door het plaatsen van een boeking door de huurder enerzijds en de bevestiging door het verhuurkantoor anderzijds.
 • Gezien het verhuurkantoor niet de eigenaar is van de verhuurde accommodaties, aanvaardt het verhuurkantoor geen enkele aansprakelijkheid wanneer een bevestiging ten onrechte of incorrect of onvolledig is ten gevolge van incorrecte of onvolledige informatieverstrekking door de eigenaar.
 • Het verhuurkantoor heeft het recht een boeking te weigeren zonder verdere toelichting of opgave van reden.
4.   Huurprijs en betalingsvoorwaarden
 • De huurder betaalt alle bedragen die betrekking hebben op de boeking aan het verhuurkantoor.
 • De huurprijs omvat: de huur van de accommodatie, de boekingskosten, een normaal verbruik voor verwarming, elektriciteit en water, WIFI (indien dit voorzien is in de accommodatie) en de eindschoonmaak. Naast de huurprijs betaalt de huurder eveneens een terugbetaalbare waarborg. Deze kan per accommodatie verschillen. De waarborg wordt terugbetaald aan de huurder binnen de maand na vertrek van de huurder, voor zover er geen schade aan de accommodatie werd vastgesteld en de huurder aan al zijn verplichtingen heeft voldaan.
 • De huurprijs omvat geen reis- en bagageverzekering noch een annulatieverzekering. De huurder dient binnen de acht kalenderdagen na verzending van de boekingsovereenkomst een voorschot tbv 30% van de huurprijs inclusief de waarborg betalen op het rekeningnummer van het verhuurkantoor. Dit rekeningnummer staat vermeld op de boekingsbevestiging. Het saldo van de betaling dient zes weken voor de aanvang van de huurperiode overgeschreven te worden.
 • Bij boekingen binnen de zes weken voor de aanvang van de huurperiode  dient de gehele huursom binnen de acht kalenderdagen na verzending van de boekingsbevestiging op het rekeningnummer van het verhuurkantoor overgeschreven worden. Indien de huurder niet tijdig aan de betalingsverplichtingen voldoet, is het verhuurkantoor gerechtigd om de boekingsovereenkomst te annuleren en de toegang tot de accommodatie te weigeren. De huurder is in dat geval de annuleringskosten verschuldigd zoals beschreven in artikel 5.1 hieronder.
5.   Annulering
 • De huurder kan de boeking annuleren tegen betaling van de volgende annuleringskosten:                                                                      °  bij annulering tot de 42ste dag voor de dag van de aankomst: 30% van de huurprijs                                                                      °  bij annulering vanaf de 42ste dag tot de 28ste dag voor dag van aankomst: 60% van de huurprijs                                                °  bij annulering vanaf de 28ste dag voor de dag van de aankomst tot de dag van de aankomst: 90% van de huurprijs                    °  annulering op de dag van de aankomst of vroegtijdig vertrek: 100% van de huurprijs
 • Het verzoek tot annulering dient schriftelijk te worden gericht aan het verhuurkantoor.
 • In geval van annulering door overmacht in hoofde van het verhuurkantoor zal het verhuurkantoor aan de huurder een voucher ter beschikking stellen voor het reeds betaalde bedrag. Voor het uitgeven van deze voucher kan het verhuurkantoor een administratiekost in rekening brengen. Indien de huurder niet wenst in te gaan op het voorstel tot ontvangen van een voucher, zijn de algemene annuleringskosten van toepassing.
6.   Aankomst en vertrek
 • De huurder kan op dag van de aanvang van de huurperiode de sleutel afhalen op het verhuurkantoor en dit tussen 15u00 en 18u00. Indien de huurder buiten deze uren de sleutel wenst op te halen, dient hij/zij voldoende op voorhand het verhuurkantoor te verwittigen zodat de nodige afspraken gemaakt kunnen worden.
 • De huurder brengt de sleutel op de laatste dag van de huurperiode terug naar het verhuurkantoor tegen ten laatste 10u00.
7.   Gebreken aan de accommodatie, klachten en aansprakelijkheid
 • De huurder heeft na aankomst 24 uur om eventuele gebreken en problemen te melden aan het verhuurkantoor. Nadien heeft het verhuurkantoor het recht ervan uit te gaan dat het gebrek door de huurder is veroorzaakt en de huurder voor het gebrek aansprakelijk te stellen conform artikel 7.2.
 • De huurder is aansprakelijk voor alle verlies en /of schade die tijdens de huurperiode ontstaat als gevolg van het verblijf, ongeacht of deze schade werd veroorzaakt door handelen of nalaten van de huurder en /of medehuurders, of door derden die zich door hun toedoen in de accommodatie bevinden, dan wel door enig dier of een zaak die zij onder zich hebben.
 • De huurder is volledig aansprakelijk voor schade ( o.a. door boetes) door het illegaal downloaden van en illegaal delen via internet.
 • Indien het gebrek een niet aan huurder toe te rekenen eigenschap of staat van de accommodatie betreft, als gevolg waarvan de accommodatie de huurder niet het genot verschaft dat deze op de grond van de boekingsovereenkomst mocht verwachten, is het verhuurkantoor gehouden het gebrek te herstellen. De huurder dient de klacht direct te melden aan het verhuurkantoor en dient het verhuurkantoor altijd in de gelegenheid te stellen eventuele gebreken te herstellen.
 • Een klacht die tijdens het verblijf van de huurder in de accommodatie verholpen had kunnen worden, maar pas na vertrek uit de accommodatie door de huurder wordt gemeld aan het verhuurkantoor, komt niet in aanmerking voor vergoeding van schade.
8.   Huisregels
 • De huurder dient het reglement van inwendige orde van de residentie, het vakantiepark en de eigenaar van de gehuurde accommodatie te respecteren.
 • Daarnaast zal de huurder volgende concrete afspraken met het verhuurkantoor strikt naleven:                                                             °   Huisdieren zijn binnen de accommodatie niet toegestaan, tenzij dit uitdrukkelijk op de publiciteit van de accommodatie en              in de boekingsbevestiging vermeld staat.                                                                                                                                       °   Het is ten strengste verboden binnen de accommodatie te roken.                                                                                                 °   Frituren en fonduesets met vetten zijn in de accommodatie niet toegelaten.                                                                                 °   De huurder dient linnengoed op de bedden te voorzien.                                                                                                                 °   Parkeren is alleen toegestaan op de bij de accommodatie horende parkeerplaats.                                                                       °   De huurder kan de accommodatie enkel gebruiken voor het maximaal aantal aangegeven personen op de publiciteit van             de accommodatie.                                                                                                                                                              Iedere overtreding tegen bovenvermelde punten heeft de onmiddellijke inhouding van de waarborg als schadevergoeding tot        gevolg.
 • De huurder laat de accommodatie bij het einde van de huurperiode als volgt achter:                                                                             °   De keuken dient schoon te zijn en alle apparatuur dient schoon en uitgeruimd te zijn.                                                                   °   De accommodatie dient "bezemschoon" te zijn.                                                                                                                             °   De verwarming dient uitgezet te zijn.                                                                                                                                               °   Het afval moet afgevoerd zijn.                                                                                                                                                         °   Alle ramen en deuren moeten goed dichtgemaakt zijn.                                                                                                     Indien de accommodatie niet correct is achtergelaten, zullen hiervoor bijkomende kosten aangerekend worden.
9.   Ontbinding van de boekingsovereenkomst
 • Het verhuurkantoor is gerechtigd om de boekingsovereenkomst schriftelijk of per e-mail per direct te ontbinden en de onverwijlde ontruiming van de accommodatie te eisen, als de huurder zijn zorgplicht voor de accommodatie ernstig verzaakt, als hij meer of andere personen en/of dieren in de accommodatie onderbrengt dan toegestaan volgens de boekingsovereenkomst, of als hij schade toebrengt aan de accommodatie en/of huisraad, als hij voor overlast zorgt, of anderszins zijn verplichtingen als goed huurder niet nakomt. In een dergelijk geval heeft de huurder geen recht op restitutie van (een deel van) de huursom.
 • Indien het verhuurkantoor de acommodatie niet kan leveren ten gevolge van omstandigheden die hem niet kunnen worden toegerekend, is het verhuurkantoor gerechtigd om de boekingsovereenkomst te ontbinden. De huurder krijgt in dat geval naar rato van de reeds gebruikte tijd zijn huursom terug, doch heeft geen recht op enige vergoeding van kosten of schade. Het verhuurkantoor zal zich in zo'n geval inspannen om de huurder een zo gelijkwaardig mogelijk alternatief te bieden voor dezlfde of een andere periode.
10.  Slotbepalingen
 • De huurder garandeert dat de opgegeven informatie over hem/haar en - indien van toepassing - zijn/haar medehuurder(s) accuraat is.
 • Het is de huurder niet toegestaan de accommodatie onder te verhuren of anderszins aan derden in gebruik te geven of ter beschikking te stellen.
 • De huurder dient het verhuurkantoor en/of een door het verhuurkantoor aangestelde technieker toe te laten tot de accommodatie voor het verhelpen vanurgente storingen.
 • Op deze algemene voorwaarden, de boekingsovereenkomst , alsmede op alle boekingen, offertes, correspondentie en overeenkomsten met en diensten van het verhuurkantoor, is uitsluitend het Belgisch recht van toepassing.